Юридическая информация

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

Публічна безвідклична вимога

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій

Інформація для акціонерів

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства призначених на 11.09.2018 року

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ АКЦІОНЕРАМИ ПЕРЕВАЖНОГО ПРАВА НА ПРИДБАННЯ АКЦІЙ ДОДАТКОВОЇ ЕМІСІЇ

Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв 07.05.2018

Підсумки голосування з питань порядку денного на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВА-АВТО»

Річний звіт за 2017 рік

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 26.04.2018

Зміна складу посадових осіб емітента 26.04.2018 р

Інформація для акціонерів

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства призначених на 26.04.2018 року